Wichteg Formularer

Fir de Prepa-Weekend de (15. & 16. Abrëll) brauche mir déi ausgefëllte Formularer: Fiche Medicale, Autorisation Parentale (Fir jiddereen <18 Joer),  K-ETA, Kopie vum Pass. Méi Informatiounen hei zou am Newsletter 6 a bäi den Downloads!